Almene vilkår for salg, leveranse, service og support

Parter

I disse almene vilkår er Lexit Group Norway AS benevnt “Lexit” og avtalepart, “Kunden”. I fellesskap er Lexit og Kunden benevnt som “Parter” og hver for seg for “Part”.

Pris- og betalingsvilkår

Følgende pris- og betalingsbetingelser gjelder for produkter og tjenester dersom ikke annet er spesifisert i tilbud eller kontrakt.

PRISER – Hvis Lexit´s innkjøpspris, inklusiv, men ikke begrenset til endringer i valutakurs eller endringer i produktpris fra produsent, endres fra tidspunkt for tilbud/avtale til tidspunkt for leveranse – har Lexit rett til å justere prisen tilsvarende endringen i kostnad/valutakursendringen. Referansekursen for å beregne eventuell justering er Norges Banks valutakurs for NOK mot aktuell valuta. Alle oppgitte priser er eksklusive MVA og eventuelle andre skatter og avgifter som tilkommer.

FAKTURERING – Lexit fakturerer Kunden når produktet eller tjenesten ansees som levert. Unntatt fra dette er lisenskost for programvare og leieavtaler som faktureres løpende, forskuddsvis hver 12. måned. Kost for utført arbeid faktureres etterskuddsvis dersom annet ikke er avtalt. Ved nyetablering faktureres eventuell avtalt oppstartsavgift og fakturerbart arbeid medgått for etableringen. Konsulenttjenester, support og annen bistand faktureres løpende etterskuddsvis. Om ikke annet er avtalt, er betalingsfrist satt til 14 dager. Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid har Lexit krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

PRISENDRINGER – Prisene kan endres til enhver tid, samt i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres med virkning for Lexit’s vederlag eller kostnader. Prisen kan endres hvert årsskifte, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått. Lexit vil varsle Kunden skriftlig i god tid før prisendring trer i kraft.

Reise- og oppholdskostnader

Utlegg, inklusive reise- og diettkostnader, dekkes i den grad de er avtalt. Reise- og diettkostnader spesifiseres særskilt, og dekkes etter Statens gjeldende satser hvis ikke annet er avtalt. Reisetid faktureres etter gjeldende satser, dersom ikke annet er avtalt.

Leveringsbetingelser

Ved levering av varer gjelder betingelser i henhold til Incoterms 2020 DAP (Delivered at Place Unloaded) eller EXW (Ex Works). DAP gjelder når Lexit bestiller frakt og hvis ikke annet er avtalt, og regulerer overføring av eierskap og risiko ved avhending (losset) av vare til avtalt leverings-adresse. EXW -gjelder når Kunden er ansvarlig for frakt.

Produktgaranti

Hvis ikke annet er avtalt gjelder følgende betingelser ved kjøp av produkter fra Lexit. Garantitid løper fra leveransedato. • Generelle data og datafangst produkter, inkludert POS produkter, 12 mnd. • Reservedeler 6 mnd. • Batterier, 90 dager Med leveransedato menes den dato produktene sendes fra Lexit til kunde. Avvik kan forekomme.

GARANTIVILKÅR – Produktene skal brukes som beskrevet i produktets produkt- og bruksspesifikasjoner, inkludert installasjonsinstruksjoner. Tjenester, for eksempel oppgraderinger av programvare eller tilleggsfunksjonalitet, skal utføres av Lexit eller en annen part oppnevnt av Lexit. Produktet skal ikke utsettes for ytre påvirkning, elektrisk, mekanisk, kjemisk, temperatur eller annet som ikke er eksplisitt spesifisert i produktets datablad eller de standarder produktet dekker. Ved feil og mangler på produktet, kan det sendes inn for garantivurdering. Ved innvilget garanti repareres varen uten kostnad for Kunde. Dersom reparasjon ikke er lønnsomt eller hensiktsmessig av annen årsak, kan varen erstattes ved omlevering. Kunden dekker fraktkostnad ved forsendelse til Lexit og Lexit dekker returfrakt til Kunde.

GARANTIEN DEKKER IKKE – Garantien dekker ikke kostnader ved installasjon, transport av nytt eller defekt utstyr som skal byttes samt reise eller reisekostnader. Garantien dekker ikke følgekostnader som kan oppstå ved montering/demontering av produkt i felt. Slike kostnadene bæres av Kunden. Garantien utløper umiddelbart dersom Kunden eller tredjepart selv foretar eller utfører endringer, reparasjoner eller modifikasjoner uten skriftlig avtale med Lexit.

Service og support

Service og support utføres i henhold til tjeneste- og produktavtaler i tilbud eller kontrakt. Dersom ingenting annet er avtalt, gjelder følgende.

Lexit Support er bemannet mandag-fredag fra kl. 0800-1600. Supporthenvendelser vil bli besvart fortløpende.

For support eller innsendelse av utstyr til reparasjon, vennligst kontakt Lexit support:

Service og support vil bli fakturert for hver påbegynt halvtime til den enhver tid gjeldende sats.

Produkter som sendes til vårt serviceverksted uten referanse til servicenummer, vil bli belastet et gebyr for ekstraarbeid knyttet til å finne avsender, feilårsak og ønsket tjeneste.

Reparasjon, inkludert garantireparasjon, faktureres ut ifra gjeldende satser.

Hvis det er nødvendig å sende utstyret videre til produsentens reparasjonssenter vil Lexit belaste Kunden en handlingkostnad i henholdt til gjeldende sats. Kundens aksept vil innhentes før reparasjon iverksettes. Ved standard service vil fraktkostnad for retur av varer belastes Kunden

Retur av varer

All retur av varer skal avtales med Lexit før returforsendelse. Returforsendelsen skal merkes tydelig og godt synlig på utsiden. Merkingen skal inneholde, ordrenummer på returordre, beskrivelse av årsak og ev. annen relevant informasjon. Returordre vedlegges forsendelsen.

Ved retur av vare tilkommer returgebyr. Returgebyret beregnes etter gjeldene kreditsatser, som prosent av verdien på returnerte varer, forutsatt at verdien er større enn NOK 1.000,-. Standard satser for returgebyr, beregnet som kredit i prosent av varens pris:

STATUS

Ødelagt/ikke salgbart produkt med funksjonsfeil, synlig slitasje, riper o.l.

KREDIT I %

0%

Pent brukt produkt med mindre mangler, som produkt-dokumentasjon, ødelagt eller manglede originalemballasje

50-75%

Ved retur av varer med ubrutt emballasje tilkommer et fast returgebyr på NOK 515,- til dekning av våre administrative kostnader. Returgebyret indeksreguleres i samsvar med relevant KPI fra Statistisk Sentralbyrå.