RFID-løsning for pallehåndtering

Norsk Lastbærer Pool har tildelt Lexit Group, Telenor Objects og Hrafn en kontrakt for leveranse av RFID infrastruktur for avlesning og registrering av NLPs RFID taggede plastpaller.

Endret dynamikk i dagligvarelogistikken Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i 2006 og eies av leverandører og grossistene i norsk dagligvarehandel (DLF og DMF). NLP organiserer og driver en returordning av trepaller, plastpaller og plastkasser mellom parter i dagligvarehandelen.

Industrien erstatter nå trepaller med mer robuste plastpaller utstyrt med elektroniske RFID brikker. Fire elektroniske brikker med en unik identifikator er innebygd i hver pall. I tillegg er det mulig å legge inn informasjon om innhold på pall, mottakers adresse og ordrenummer i hver brikke.

NLP vil bruke denne unike identifikatoren til pallene for å kontrollere flyten av paller gjennom sin egen verdikjede. De vil også tillate at deres kunder benytter informasjonsnettverket for å forbedre sine interne verdikjeder på en sikker og effektiv måte. Nettverkeffekten av en slik implementering antas å være betydelig for alle partene i næringsmiddelindustrien.

Gjennomføring av visjonen Det er allment kjent blant aktørene i næringsmiddelindustrien at bedre synlighet i hele verdikjeden vil føre til økt kvalitet og potensielt også redusere svinn. Individuelle piloter har blitt kjørt i ulike deler av verdikjeden, men infrastruktur for omfattende sporing på tvers av selskapene har vært savnet.

Elektronisk merking av paller vil gi en enkel identifikator som alle parter kan bruke for å registrere varer inn og ut av lageret sitt. Identifikatoren ( EPC) kan lagres i distribuerte eller sentralt plassert databaser for å sikre fremtidig sporbarhet. Etter hvert som flere lokasjoner blir utstyrt med lesere vil kvaliteten på informasjonen øke.

Informasjonsnettverket som NLP nå bygger opp kan også bistå næringens ambisjoner om å forbedre nasjonal sporbarhet i næringsmiddelindustrien. Det nasjonale "eSporing"-prosjektet er et samarbeid mellom norske myndigheter og aktører i næringsmiddelindustrien. Prosjektet har som ambisjon å utvikle og implementere en nasjonal elektronisk infrastruktur for sporing i hele næringskjeden av andre kvartal 2011.

Få løsningen opp å kjøre NLP har valgt en gruppering bestående av utstyrsleverandør og profesjonell tjenestetilbyder Lexit Group Norge AS, tjenesteleverandør Telenor Objects AS og spesialist på elektronisk kommunikasjon Hrafn AS.

Lexit Group er hovedkontraktør mot NLP. Telenor Objects vil levere tjenester for datafangst, kø, lagring, videresending og drift. Hrafn vil lede prosjektet og de har også ansvar for kunnskapsoverføring samt at løsning implementeres i henhold til GS1's EPC Global EPCIS standard.